Din indkøbskurv er tom

Dankort, Visa/DankortVISA ElectronMasterCardVISA Maestro MobilePay

Fragt

Fragtfri levering
ved ordrer over 600,-

Facebook

Alu-Zink Spray 400 ml Motip

99,95 DKK

79,95 DKK

stk.

Motip Alu-Zink Spray
Modstandsdygtig over for benzin, kemikalier.
Varmebestandig op til 350 grader.
400ml

God korrosionsbeskyttelse og kan spot-svejses.
Hurtigtørrende spray med god fylde egenskaber og god
vedhæftning til behandling af galvaniseret/ubehandlet stål.


 
Produkt datablad
1.  Produktet
Motip Alu zinc spray
Art. nr.: 04059, 204059
Pr. nr.: IA
Produkt kategori: Maling og lak
Produktets anvendelse: Lak til behandling af galvaniserede eller stål overflader
Emballage typer: 0,4 ltr. aerosol
 
2. Producent
Motip Dupli B.V.
Attention: MSDS employee Adresse: Wolfraamweg 2
Postnr.: NL-8471 By: XC Wolvega
Stat:   Land: Netherlands
Telefon: +31-561-69 44 00 Telefax: +31-561-69 44 11
Email: info@nl.motipdupli.com Web: www.motip.de
 
3. Fareidentifikation
EU klassificering:
Yderst brandfarlig Miljøfarlig Lokalirriterende
     
  Malkode: 4-1
  Msystem farefarve:
  R sætninger:
 • Yderst brandfarlig.
 • Irriterer øjnene.
 • Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.
 • Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.
 • Dampe kan give sløvhed eller svimmelhed.
  S sætninger:
 • Opbevares utilgængeligt for børn.
 • Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt.
 • Undgå indånding af aerosoltåger.
 • Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.
 • Må ikke tømmes i kloakafløb, aflever dette materiale og dets beholder til et indsamlingssted for farligt affald og problemaffald.
 • Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.
 • Må kun bruges på steder med god ventilation.
 • Beholder under tryk. Skal beskyttes mod sollys og må ikke udsættes for temperaturer over 50 °C. Må ikke punkteres eller brændes. Heller ikke når den er tømt. Udtømning må ikke finde sted imod åben ild eller glødende legemer.
 
CLP mærkningselementer:
  Piktogram:
  Signalord: Fare
  Farekategori: Alvorlig øjenskade/øjenirritation, Brandfarlig aerosol, Farlig for vandmiljøet, Specifik målorgantoksicitet ? enkelt eksponering
  Fareklasse- og kategorikode: Aquatic chronic 2, Eye irrit. 2, Flam. aerosol 1, STOT SE 3
  H sætninger:
 • Yderst brandfarlig aerosol.
 • Forårsager alvorlig øjenirritation.
 • Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
 • Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  P sætninger:
 
4. Miljøet
Evt. udledning til spildevand: Nej
Er produktet er optaget i keminøglen? Nej
   
 
5. Produktets indhold
Kræftfremkaldende stoffer? Nej
   
   

Uønskede stoffer/ Stoffer på Effektlisten? Nej
   
   

Opløsningsmidler? Ja
Hvis ja, hvilke:
dimethylether U (Cas nr.: 115-10-6) / Grænseværdi: 1000,000 ppm.
acetone; propan-2-on; propanon  (Cas nr.: 67-64-1) / Grænseværdi: 250,000 ppm.
xylen C (Cas nr.: 1330-20-7) / Grænseværdi: 25,000 ppm.
1,2,4-trimethylbenzen  (Cas nr.: 95-63-6) / Grænseværdi: 20,000 ppm.
1,3,5-trimethylbenzen  (Cas nr.: 108-67-8) / Grænseværdi: 20,000 ppm.
solventnaphtha (råolie), let aromatisk; Lavtkogende uspecificeret nafta; [En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved destillation af aromatiske strømme. Den består overvejende af aromatiske carbonhydrider, overvejende C8 til og med C10, med kogeinterval omtrent fra 135 °C til 210 °C (275 ºF til 410 ºF).] H-AT, P (Cas nr.: 64742-95-6) / Grænseværdi: 25,000 ppm.
Ca. indhold af VOC i produktet: 73,55%

Yderligere info:
Klassifikationsrelateret information om indgående stoffer:
  - Indeholder et eller flere stoffer der kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet
  - Produktet indeholder stoffer som afgiver dampe der kan bevirke sløvhed eller svimmelhed

Øvrig produktinformation:
  - Produktet er omfattet af ADR konventionen
  - Produktet kan være relevant i forhold til ATEX (eksplosiv atmosfære)

Kommentarer til SDB:
  - Sikkerhedsdatabladet er ikke forsynet med et produktregisternummer (PRnr)

Oplysninger om farvekodning:
  - Farefarve RØD på grund af MAL kode
  - Farefarve RØD på grund af produktklassifikation
 
6. Sikkerhedsdatablad
Dato for sikkerhedsdatablad: 19-08-2011
Sikkerhedsdatabladets standard? Ok
Øvrige kommentarer: