Din indkøbskurv er tom

Dankort, Visa/DankortVISA ElectronMasterCardVISA Maestro MobilePay

Fragt

Fragtfri levering
ved ordrer over 600,-

Facebook

Hvidt fedt på spray -SE VIDEO-

59,00 DKK

stk.
 
Valvoline Hvidt fedt på spray.  Indhold  400ml .
 

Valvoline Hvidt fedtIndhold   spray 400ml  V750542     V750530
 
Produkt datablad
1.  Produktet
Valvoline White grease
Art. nr.: V54121, V750542, EDV54121, EDV750542
Pr. nr.: IA
Produkt kategori: Smøremidler
Produktets anvendelse: Smøremiddel til f.eks. dørhængsler
Emballage typer: 0,3 ltr. aerosol
 
2. Producent
Valvoline Europe, Division of Ashland Inc.
Attention: Ineke van Ballegooijen Adresse: Stationsweg 43
Postnr.: 3331 LR By: Zwijndrecht
Stat:   Land: Holland
Telefon: +31 78 62 55 900 Telefax: +31 78 62 55 955
Email: ivanballegooijen@ashland.com Web: http://www.valvolineeurope.com
 
3. Fareidentifikation
EU klassificering:
Yderst brandfarlig Miljøfarlig
     
  Malkode: IA
  Msystem farefarve:
  R sætninger:
  • Yderst brandfarlig.
  • Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.
  • Dampe kan give sløvhed eller svimmelhed.
  S sætninger:
  • Opbevares utilgængeligt for børn.
  • Undgå indånding af aerosoltåger.
  • Undgå kontakt med huden.
  • Må ikke tømmes i kloakafløb, aflever dette materiale og dets beholder til et indsamlingssted for farligt affald og problemaffald.
  • Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.
  • Undgå udledning til miljøet. Se særlig vejledning/leverandørbrugsanvisning.
  • Beholder under tryk. Skal beskyttes mod sollys og må ikke udsættes for temperaturer over 50 °C. Må ikke punkteres eller brændes. Heller ikke når den er tømt. Udtømning må ikke finde sted imod åben ild eller glødende legemer.
 
CLP mærkningselementer:
Ingen mærkningselementer opført
 
4. Produktets indhold
Kræftfremkaldende stoffer? Nej
   
   

Uønskede stoffer/ Stoffer på Effektlisten? Nej
   
   

Opløsningsmidler? Ja
Hvis ja, hvilke:
Pentan C (Cas nr.: 109-66-0) / Grænseværdi: 500,000 ppm.
naphtha (råolie), hydrogenbehandlet let; Lavtkogende hydrogeneret nafta; [En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved at behandle en råoliefraktion med hydrogen i tilstedeværelse af en katalysator. Den består af carbonhydrider, overvejende C4 til og med C11, med kogeinterval omtrent fra -20 °C til 190 °C (4 ºF til 374 ºF).] H-AT, P (Cas nr.: 64742-49-0) / Grænseværdi: 25,000 ppm.
Ca. indhold af VOC i produktet: 32,5%

Yderligere info:
Klassifikationsrelateret information om indgående stoffer:
  - Indeholder et eller flere stoffer der kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet
  - Produktet indeholder stoffer som afgiver dampe der kan bevirke sløvhed eller svimmelhed

Øvrig produktinformation:
  - Produktet er omfattet af ADR konventionen

Kommentarer til SDB:
  - Sikkerhedsdatabladet er ikke forsynet med et produktregisternummer (PRnr)

Oplysninger om farvekodning:
  - Farefarve RØD på grund af produktklassifikation
 
5. Sikkerhedsdatablad
Dato for sikkerhedsdatablad: 25-07-2012
Sikkerhedsdatabladets standard? Ok
Øvrige kommentarer: